Üyelik Sözleşmesi

(Kurumsal ve Bireysel)

Kurumsal:

İş bu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), İlanPress Ofis Malzemeleri Pazarlama ve Tic. Ltd.Şti. (bundan böyle İlanPress olarak anılacaktır) tarafından işletilen https://www.ilanpress.com internet adresinde ürün alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum (bundan böyle KURUMSAL ÜYE olarak anılacaktır) ile İlanPress arasında kurumsal üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

https://www.ilanpress.com ‘ a Kurumsal Üye olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu’nun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KURUMSAL ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurulması zorunludur.

KURUMSAL ÜYE, İlanPress’ e üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME ‘nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

Bu üyelik ilişkisi hem sanal hem de yazılı bir ortamda oluştuğu için, KURUMSAL ÜYE’ nin üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, İlanPress tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

İlanPress, SÖZLEŞME ‘yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

KURUMSAL ÜYE için İlanPress içinde ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak için kendisine özel bir mağaza kurulacaktır. Bu mağazada hem pazarlanacak ürünlerin tanıtımını hem de KURUMSAL ÜYE’ nin kendi tanıtımına yer verilebilecektir. Bu madde Güvenli e-Ticaret Mağazaları kapsamı dışındadır. Güvenli e-ticaret sistemi, https://www.ilanpress.com ’un ilan veren satıcı ile alıcı arasındaki alışverişin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlayan hizmetidir. Bu hizmetiyle https://www.ilanpress.com alıcı ile satıcı arasındaki para transferinin ve ürün teslimatının sorunsuz gerçekleşmesini kontrol etmektedir. Bu sebeple Güvenli e-Ticaret mağazalarında iletişim bilgilerininin ve reklama yönelik hiçbir ibarenin yer almaması gerekmektedir. Buna aykırı davranışta bulunan Güvenli e-Ticaret Mağazalarının üyelikleri hiçbir ihtara gerek kalmadan iptal edilecek olup, ilanları sistem tarafından pasif duruma getirilecektir, ve kendilerine hiçbir şekilde geri kalan süre için geri iade yapılmayacaktır.

Aksi belirtilmediği taktirde, İlanPress ‘deki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Yeni Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KURUMSAL ÜYE, İlanPress üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten, alım/satım/kiralamalardan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili işleminin gerçekleşmesini müteakip yapmayı kabul ve beyan eder.

KURUMSAL ÜYE https://www.ilanpress.com internet sitesinde alacağı hizmetler karşılığında ödemeyi İlanPress ‘e kredi kartı veya EFT/havale suretiyle ödemesi gerekmektedir. İlanPress’ in sözleşme konusu hizmeti KURUMSAL ÜYE’ ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak KURUMSAL ÜYE tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve İlanPress’ in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya KURUMSAL ÜYE tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle İlanPress’ e ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde KURUMSAL ÜYE https://www.İlanPress.com üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

KURUMSAL ÜYE , İlanPress tarafından kendisine verilmiş olan yada kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez. KURUMSAL ÜYE’ nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan KURUMSAL ÜYE sorumlu olup, İlanPress bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için KURUMSAL ÜYE ‘ye aynen rücu hakkına haizdir.

KURUMSAL ÜYE, https://www.ilanpress.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde İlanPress’ in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KURUMSAL ÜYE’ ye aynen rücu edilecektir.

KURUMSAL ÜYE, üyeliğini ve İlanPress sayfalarını siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan kesinlikle verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak İlanPress sayfaları kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, KURUMSAL ÜYE ve/veya ÜYELER hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

İlanPress tüm KURUMSAL ÜYELER’ inin kurumsal kimliğine, kurucu/ortaklarının kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 11. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

İlanPress, https://www.ilanpress.com sayfalarını bir siyasi/dini/şahsi saldırı aracı olarak kullanan, sözleşme maddelerinden herhangi birine aykırı hareket eden, mevcut Kurumsal Üyeliğini devam ettirebilecek ticari olgunluk, ciddiyet ve sorumluluğa haiz olmadığı İlanPress tarafından tespit edilen tüm KURUMSAL ÜYELER’ in üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

İlanPress’ in iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KURUMSAL ÜYE’ nin üyelik bilgileri İlanPress tarafından saklanacaktır.

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi maddeleri gereğince üyeliği iptal edilen KURUMSAL ÜYELER dışında, üyeliklerini iptal eden KURUMSAL ÜYELER, İlanPress’ e Kurumsal Üyelik Formu’nu doldurarak başvurma suretiyle tekrar üyeliklerini geri alabileceklerdir.

İlanPress her zaman için tek taraflı olarak KURUMSAL ÜYE’ ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. KURUMSAL ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda İlanPress’in sorumluluğu, KURUMSAL ÜYE tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının KURUMSAL ÜYE’ ye iadesi ile sınırlıdır.

Sözleşme süresince KURUMSAL ÜYELERDEN herhangi birinin işyerini kapatması sonucu verilemeyen hizmet bedeli, işyeri kapanış belgesinin İlanPress’ e ibraz edilmesi karşılığında geri ödenecektir.

KURUMSAL ÜYE, https://www.ilanpress.com üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 8. maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde İlanPress hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, İlanPress tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca İlanPress her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. İlanPress’ in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, KURUMSAL ÜYE’ ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

İlanPress, kendisine ait makine parkına ve bu makinelerde mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

https://www.ilanpress.com ‘ un amacı, herkesin alım/satım ve/veya kiralama amaçlı ilan verebileceği, ürünlerini Mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonlarca insanın faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden İlanPres’ e hiçbir sorumluluk yüklenemez. KURUMSAL ÜYELER arasındaki hiçbir işlemde, İlanPres’ in bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple İlanPres’ e rücu kesinlikle mümkün değildir.

KURUMSAL ÜYE’ in herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve İlanPres üyelerine “spam mail” göndermesi durumunda, İlanPres sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca KURUMSAL ÜYE fesih sebebiyle İlanPres’ in uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

https://www.ilanpress.com sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile İlanPres’ in doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KURUMSAL ÜYE, İlanPres ‘deki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, İlanPres’ in sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME ‘yi onaylayarak ve İlanPres’ e KURUMSAL ÜYE olarak peşinen kabul ve beyan eder.

İlanPress, https://www.ilanpress.com sayfaları üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KURUMSAL ÜYELER’ in üyeliğini ve buna bağlı haklarını tek taraflı olarak herhangi bir merciden onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

İlanPress’ in tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet kullanımından (Türk Telekom’ dan kaynaklanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı) bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, İlanPres hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

İlanPress ve KURUMSAL ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

İşbu yirmi dokuz (29) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

Bireysel:

https://www.ilanpress.com Üyelik Sözleşmesi
İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), İlanPress Ofis Malzemeleri Pazarlama ve Tic. Ltd.Şti. (bundan böyle İlanPres olarak anılacaktır) tarafından işletilen https://www.ilanpress.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile İlanPres arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

https://www.ilanpress.com ‘a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

KULLANICILAR, İlanPress’e üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, İlanPress tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

İlanPress, SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

KULLANICILAR, İlanPress içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel sanal mağaza kurabilirler. Bu mağazada pazarlanacak ürünlerin tanıtımını İlanPress içerisinde de yapabilirler. Mağaza açmak isteğinde bulunan üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

Aksi belirtilmediği taktirde, İlanPress’deki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Yeni Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, İlanPress üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara açıkartırmaların/Güvenli e-Ticaret işleminin gerçekleşmesini müteakip yapmayı kabul ve beyan eder.

İlanPress siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak İlanPress girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

İlanPress tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

İlanPress hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

İlanPress’ in iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri İlanPress tarafından saklanacaktır.

Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, İlanPress’ e kullanıcı destek formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

İlanPress, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

https://www.ilanpress.com ‘un amacı, herkesin ilan verebileceği, ürünlerini açıkartırmaya çıkarabileceği ve/veya sanal mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden İlanPress’e hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, İlanPress’İN bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple İlanPress’ e rücu kesinlikle mümkün değildir.

İlanPress üzerinden gerçekleşen işlemler ile İlanPress’ in doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, İlanPress’deki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, İlanPress’in sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME’yi onaylayarak ve İlanPress’e üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

İlanPress, https://www.ilanpress.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR’ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

İlanPress’in tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, İlanPress hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

İlanPress ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

İşbu yirmi iki (22) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir

Son güncelleme: 05.06.2022